دریایی

دریایی
صنایع دریایی شامل ساخت و تعمیر کشتی و قایق، ساخت تجهیزات دریایی و عملیات دریایی می شود.