زیست توده

زیست توده
زیست توده مواد بیولوژیکی مشتق شده از موجودات زنده، یا موجودات به تازگی مرده است. این اصطلاح اغلب به گیاهان یا مواد مشتق شده از گیاهان که به طور خاص زیست توده لیگنوسلولزی نامیده می شوند اشاره دارد. به عنوان یک منبع انرژی، زیست توده می تواند به طور مستقیم از طریق احتراق برای تولید گرما، و یا به طور غیر مستقیم بعد از تبدیل آن به انواع مختلف سوخت های زیستی استفاده شود. تبدیل زیست توده به سوخت زیستی را می توان با روش های مختلف که بطور کلی به روش های حرارتی، شیمیایی، و بیوشیمیایی طبقه بندی می شوند به دست آورد.