بسته بندی

بسته بندی
بسته بندی فن آوری محصور کردن و یا حفاظت از محصولات برای توزیع، ذخیره، فروش و استفاده است. بسته بندی همچنین به روند طراحی، ارزیابی، و تولید بسته بندی اشاره دارد. بسته بندی را می توان به عنوان یک سیستم هماهنگ از آماده سازی کالا برای حمل و نقل، انبارداری، تدارکات، فروش و استفاده پایانی توصیف کرد. بسته بندی در بر می گیرد، محافظت می کند، نگهداری می کند، حمل کرده، اطلاع رسانی می کند، و به فروش می رساند. در بسیاری از کشورها این صنعت به طور کامل در مصارف دولتی، کسب و کار، سازمانی، صنعتی، و شخصی ادغام شده است.