نساجی

نساجی
صنعت نساجی و صنعت پوشاک در درجه اول با تولید نخ و پارچه و در مرحله بعدی طراحی و یا تولید لباس و توزیع آن سر کار دارد. مواد خام ممکن است طبیعی یا مصنوعی با استفاده از محصولات صنایع شیمیایی باشد .