مدیریت پسماند

مدیریت پسماند
مدیریت پسماند جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و دفع، مدیریت و نظارت بر مواد زائد است. این اصطلاح معمولا به مواد تولید شده توسط فعالیت های انسانی اتلاق می شود، و این فرآیند به طور کلی برای کاهش اثرات پسماندها بر سلامت، محیط زیست و یا زیبایی شناسی انجام می شود. مدیریت مواد زائد یک عمل مجزا از بازیابی منابع، که بر تأخیر انداختن میزان مصرف منابع طبیعی متمرکز شده است، می باشد. تمام مواد زائد، چه جامد، مایع، گاز و یا رادیواکتیو در حوضه مدیریت زباله قرار می گیرند .