آب

آب
صنعت آب، آب آشامیدنی و خدمات فاضلاب (از جمله تصفیه فاضلاب) برای بخش های مسکونی، تجاری، و صنعتی اقتصاد فراهم می کند. صنعت آب شامل تولید کنندگان و تامین کنندگان آب معدنی می شود. به این خاطر که امنیت آب جامعه جهانی را تهدید می کند، خصوصی سازی آب توسط شرکت ها در صنعت آب به یک مسئله تبدیل شده است.