هوا و فضا

هوا و فضا
هوا و فضا توصیف تلاش انسان در علوم، مهندسی و کسب و کار برای پرواز در جو زمین (هوانوردی) و فضای اطراف آن (فضانوردی) است. سازمان های هوا و فضا تحقیق، طراحی، ساخت، عملکرد، و یا نگهداری هواپیما و/ یا فضاپیما را بر عهده دارند. فعالیت ها در زمینه ی هوا و فضا، با بسیاری از کاربردهای تجاری، صنعتی و نظامی، بسیار متنوع است.