جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی ازیک یا دو پل و یک بالابر، که جز بلندکننده اجسام در جرثقیل است، تشکیل شده است. پل های جرثقیل بین ریل های موازی رفت و آمد می کنند و بالابر نیز در امتداد پل حرکت می کند. جرثقیل های سقفی در کاربردهای ساخت و نگهداری، که در آنها بهره وری و زمان عوامل بحرانی هستند، مناسب هستند.** تولید این محصولات از ابتدای سال ۱۳۹۹ متوقف خواهد شد.