تجهیزات کوره ذوب

پکصا آن دسته از تجهیزات کوره های ذوب که می توانند بهره وری ریخته گری شما را افزایش دهند تولید می کند. با بهبود ایمنی کارگران، کاهش هزینه ها و کاهش زمان تولید، و نیز کنترل آلودگی هوا پکصا تضمین می کند که ریخته گری شما با حداکثر سطح بهره وری و ایمنی کار می کند.