بستر/پارچه فیلتراسیون ///

مهمترین بخش سیستم های فیلتراسیون صنعتی، بستر فیلتراسیون آن است. ویژگیهای این بستر تعیین کننده راندمان سیستم فیلتراسیون می باشد و انتخاب درست آن نقش بسزایی در حصول عملکرد مطلوب، عمر بهره برداری طولانی و کاهش تلفات انرژی خواهد داشت.
در سیستم های فیلتراسیون هوایی و مایعات انواع مختلف پارچه مورد استفاده قرار میگیرد. این پارچه ها در دو دسته بندی کلی تقسیم می شوند:
  • پارچه های بدون بافت
  • پارچه های بافته
با توجه به فرآیند فیلتراسیون مورد نظر از نوع تر و یا خشک، پارچه هایی با جنس و ویژگیهای مختلف همراه با عملیات تکمیل کاری متنوع توسعه یافته اند تا پاسخگوی فرآیند های متنوع صنعتی باشند.