فیلتر های تهویه

هوای پاک از اساسی ترین نیازهای بشری است، اگرچه طی سال های اخیر و افزایش فعالیت های آلوده کننده دستیابی به آن سخت تر شده است. پکصا جهت پاسخگویی به این نیاز، طیف گسترده ای از محصولات فیلتراسیون را جهت کاربردهای تجاری، صنعتی و خانگی عرضه می نماید.
جهت پاسخگویی به نیاز برخی صنایع حساس، بیمارستان ها و ... به هوای تمیز و فوق تمیز، این شرکت اقدام به ارائه فیلتر های هپا (HEPA) و اولپا (ULPA) نموده است. طیف کامل فیلترهای های قابل عرضه توسط این شرکت همراه با استانداردهای معادل مربوطه در جدول ذیل آمده است:


** تولید این محصولات از ابتدای سال ۱۳۹۹ متوقف خواهد شد.
انواع فیلتر های تهویه