شوینده (اسکرابر)

شوینده ها یا اسکرابرها دستگاه های جمع آوری غباری هستند که در آنها از یک مایع برای حذف ذرات و یا گازهای آلاینده از جریان هوای خروجی استفاده می شود. در شوینده ها جریان گاز آلوده یا با پاشیده شدن در مایع، یا مجبور کردن آن به عبور از مایع و یا با استفاده از روش های دیگر تماس، با مایع شستشو دهنده در تماس قرار می گیرد، تا به حذف ذرات آلاینده از گاز بیانجامد.

اسکرابر را می توان برای جمع آوری ذرات و/یا آلاینده های گازی طراحی کرد. تماس خوب بین مایع شستشو و گاز آلوده نکته کلیدی در کارکرد اسکرابر است. اسکرابر ذرات گرد و غبار را با به دام انداختن آنها را در قطرات گرفته، پس از آن قطرات جمع آوری می شوند و آلاینده ها در مایع حل شده و یا جذب می شوند.

چهار دسته عمده اسکرابرهای تر عبارتند از:   
با توجه به میزان افت فشار مورد نیاز برای غبار زدایی از گاز خروجی، پکصا انواع مختلف اسکرابرهای انرژی پایین، متوسط ​​و بالا را تولید می کند.** تولید این محصولات از ابتدای سال ۱۳۹۹ متوقف خواهد شد.