برتری علمی

طراحی مهندسی

تیم مهندسین  جوان و با انگیزه شرکت پکصا تمایل فراوانی به توسعه ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته جهت پاسخگویی به نیازهای صنعتی مشتریان دارند. در این شرکت، فرآیند طراحی و مهندسی با بهره گیری از جدیدترین ابزارهای نرم افزاری CAD، CAMو CAEهمانند CATIA، AutoCAD، Mechanical Desktop، ANSYS، MATLAB، FLUENT، Edge CAM، EPLAN و ... صورت می پذیرد. تحلیل های نرم افزاری متعددی بر روی طراحی های جدید انجام می گیرد تا کارآمدی آن نشان داده شود. 

طراحی به کمک کامپیوتر

توانایی های واحد مهندسی در زمینه طراحی به کمک کامپیوتر شامل موارد ذیل است:
 • طراحی دو بعدی و سه بعدی جامدات و مدل های شبکه ای و سیمی
 • مدلسازی سطوح پیشرفته
 • طراحی قالب
 • طراحی سیستم های لوله کشی و پایپینگ
 • طراحی کانال کشی و سیستم های هوایی
 • طراحی قطعات جهت ورقکاری
 • نقشه کشی صنعتی
 • طراحی مکانیزم و سینماتیک آن
 • طراحی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک
 تحلیل توسط کامپیوتر

توانایی های واحد مهندسی در زمینه تحلیل به کمک کامپیوتر شامل مجموعه وسیعی از تحلیل های مستقل و ساده سازی شده تا تحلیل هایی با چند فیزیک مختلف می باشد که به شرح ذیل است:
 • تحلیل سازه استاتیکی و دینامیکی
 • تحلیل استاتیکی و دینامیکی قطعات، پوسته ها و مجموعه قطعات مونتاژ شده
 • تحلیل جوشکاری و اتصالات
 • تحلیل فرکانس طبیعی و پاسخ فرکانسی
 • تحلیل های انتقال حرارت و گرمایش
 • تحلیل با میدان مغناطیسی
 • تحلیل سیالاتی جریان داخلی و یا خارجی
 • تحلیل ایرودینامیک تراکم پذیر
 • توسعه کد های نرم افزاری متعدد جهت مسائل فنی خاص
 ساخت به کمک کامپیوتر

توانایی های واحد مهندسی در زمینه ساخت به کمک کامپیوتر شامل موارد ذیل است:
 • شبیه سازی ورقکاری
 • شبیه سازی قالب گیری
 • شبیه سازی و برنامه نویسی CNCبا سه و یا چهار محور
 • برنامه نویسی برشکاری پلاسما و یا لیزر
 یکپارچگی فرآیندهای طراحی و تولید در شرکت پکصا منجر به ایجاد توان تولیدی و انعطاف پذیری فوق العاده ای شده است که بخوبی پاسخگوی نیازهای مشتریان در صنایع رقابتی امروز می باشد.