جمع آوری مواد

در هر سیستم جمع آوری ذرات سه مرحله اصلی جذب، انتقال و جمع آوری وجود دارد.
 

ابتدا، ذرات باید جذب شوند. این کار توسط وسایلی مانند هود، برای گرفتن ذرات در مبدا، انجام می پذیرد. در بسیاری از موارد، دستگاه تولید کننده ذرات یک درگاه، که کانالی به طور مستقیم به آن متصل می شود، دارد .
 

در مرحله دوم، ذرات باید انتقال پیدا کنند. این کار توسط یک سیستم کانال کشی انجام می شود. این سیستم به درستی سایز بندی و انشعاب بندی شده تا به حفظ حداقل سرعت هوای مورد نیاز برای نگه داشتن ذرات در تعلیق برای انتقال به دستگاه جمع آوری منجر شود. کانال با اندازه اشتباه می تواند به ته نشین شدن مواد در سیستم کانال کشی و گرفتگی مجرا منجر شود.
 

در نهایت، ذرات جمع آوری می شوند. این کار، بسته به کاربرد و نوع ذره ای که باید جمع آوری شود، با روش های مختلف انجام می شود. این کار می تواند به سادگی یک فیلتر اولیه عبوری، یک جداکننده سیکلونی، و یا یک سپر برخوردی باشد. همچنین می تواند به اندازه یک الکتروفیلتر، یک بگ هاوس چند مرحله ای، یا یک اسکرابر مرطوب شیمیایی پیچیده باشد.
 

انواع جمع آوری مواد