کود شیمیایی

کود شیمیایی
کود هر گونه ماده آلی یا غیر آلی با منشاء طبیعی یا مصنوعی (غیر از مواد آهکی) است که برای تامین یک یا چند ماده مغذی گیاهی که برای رشد گیاهان ضروری است به خاک اضافه می شود.