ساینده ها

ساینده ها
مواد ساینده (ساینده ها) گروهی از مواد معدنی هستند که با بهره گیری از نیروی اصطکاک برای پرداخت و تمام کاری سطوح مورد استفاده قرار می گیرند. کاربردهای بسیار متنوع صنعتی، فن آوری و روزمره برای مواد ساینده وجود دارد. کاربری های متداول این مواد عبارت از خردایش، پولیش کردن، پرداخت سطحی، و نیز محصولات تمیز کننده می باشد.