شیر پیلوت 

شیر پیلوت جهت تحریک شیرهای دیافراگمی اصلی مورد استفاده قرار میگیرد. مسیر تحریک پنوماتیک بصورت شلنگ پنوماتیک ۶ یا ۸ میلیتر میباشد. این شیرها با بدنه برنجی و سطح حفاظت IP۶۵ تولید میشوند.