چوب

چوب
نجاری روند ساخت اقلام از چوب است. از لحاظ تاریخی، نجارها به چوب های بومی منطقه خود متکی بودند، تا اینکه نوآوری های حمل و نقل و تجارت چوب های متفاوت در دسترس سازندگان قرار داد. چوب ها به طور کلی به سه دسته عمده تقسیم بندی می شوند: پهن برگان که با دانه تنگ مشخص شده و از درختان پهن برگ بدست می آیند، سوزنی برگان از درختان سوزنی؟، و مواد ساخته دست انسان مانند تخته سه لا و ام دی اف. به طور کل مبلمان معمولی از قبیل میز و صندلی با استفاده از چوب ساخته می شوند، و سازندگان کابینت و مانند آن از تخته سه لا و دیگر ساخته های انسان بهره می برند.
محصولات مرتبط با چوب