اسید ها

اسید ها
اسید، هر ترکیب شیمیایی است که با حل شدن در آب محلولی با pH کمتر از 7.0 به دست می‌دهد.
محصولات مرتبط با اسید ها