ضایعات کابل

ضایعات کابل
بازیافت ضایعات کابل، نیاز به تجهیزات و فناوری بالا دارد. برای بازیابی مس یا آلومینیوم از هر نوع ضایعات کابل، سیستم‌های بازیافت کابل برای ظرفیت مورد نیاز طراحی می‌شود. نتایج عالی - با توجه به عمر مفید و عملکرد - نه تنها به متخصصان کارآمد بلکه به سیستم مناسب نیز نیاز دارد.
محصولات مرتبط با ضایعات کابل