سولفور زدائی گاز دودکش

سولفور زدائی گاز دودکش
گازهای اسیدی مانند هیدروژن کلرید (HCl) و اکسیدهای گوگرد (SOx) که از زباله سوزی شهری تولید می‌شوند، باعث آلودگی هوا و باران اسیدی می‌شوند. بنابراین، برای حفاظت از محیط زیست و کنترل آلودگی - تصفیه گازهای خروجی، با خنثی کردن گاز با پاشش سود سوزآور در اسکرابر مرطوب انجام می‌شود. معمولاً مسائل اصلی در مورد هزینه و تصفیه مایع زائد است. برای راه حل خشک جایگزین، استفاده از آهک خشک شده، که مایع زائد تولید نمی‌کند، اغلب یک راه حل در نظر گرفته می‌شود. اما سرعت واکنش این روش در مقایسه با روش تر کم است و این روش نیاز به مقادیر زیادی آهک خشک شده دارد، بنابراین با افزایش مواد زائد دارای معایبی است. تصفیه گازهای خروجی با بی کربنات سدیم، که واکنش پذیری بسیار بالاتری نسبت به آهک خرد شده دارد، رایج تر می‌باشد.
محصولات مرتبط با سولفور زدائی گاز دودکش