ترکیبات دندان سازی

ترکیبات دندان سازی
فلز و پلاستیک به طور سنتی به عنوان مواد دندانپزشکی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. با این حال، استفاده از سرامیک به دلیل زیست سازگاری عالی و زیبایی شناسی آن افزایش یافته است. سرامیک‌های دندانپزشکی مدرن نه تنها باید ذاتاً پایدار و بادوام باشند، بلکه باید به راحتی برای تکنسین دندانپزشکی کار کنند.
خطوط تولید مرتبط با ترکیبات دندان سازی