سرامیک

سرامیک
سرامیک یک جامد غیر آلی، غیر فلزی ساخته شده با عمل گرما و سرد شدن پس از آن است. مواد سرامیکی ممکن است ساختاری کریستالی و یا تا حدودی بلورین داشته باشند، و یا ممکن است بی نظم (به عنوان مثال، شیشه) باشند. از آنجا که شایع ترین سرامیک ها کریستالی می باشند، تعریف سرامیک اغلب به مواد کریستالی معدنی، در مقابل شیشه های غیر بلوری، محدود می شود.
محصولات مرتبط با سرامیک