کیسه فیلتر چین دار (پلیتد)

کیسه فیلتر های پلیتد به عنوان جایگزینی جهت کیسه فیلتر و سبد (کیج) فیلترهای پالس جت معرفی شده اند. استفاده از این سیستم منجر به بهبود راندمان بگ فیلتر ها به روش های ذیل می گردد:
  • افزایش 2 تا 3 برابری سطح فیلتراسیون در مقایسه با بگ فیلتر های معمولی
  • افزایش راندمان فیلتراسیون
  • عدم نیاز به سبد فیلتر
  • ظرفیت گذردهی بالاتر هوا
  • جداشدن آسان کیک غبار از سطح فیلتر در فرآیند تمیزکاری