فیلتر کارتریج

طی سالهای اخیر استفاده از فیلتر های کارتریجی در غبارگیرها محبوبیت ویژه ای یافته است.
دسته بندی این نوع فیلترها بر اساس روش نصب آنها صورت می پذیرد و شامل دو دسته ذیل است:
  • در طراحی با جریان رو به پایین، فیلترها به صورت افقی نصب می شوند و ورودی جریان هوا در بالا قرار دارد.
  • در روش جریان عرضی و یا رو به بالا، فیلترها به صورت عمودی نصب می شوند و ورودی هوا در پایین و یا در وجه جانبی دستگاه قرار دارد.