اسکرو کانوایر/اسکرو فیدر

اسکرو کانوایر یکی از تجهیزاتی است که در صنایع مختلف برای انتقال مکانیکی مواد پودری و ... از یک نقطه فرایند به نقطه دیگری بکار می رود. اسکرو کانوایر بسته به ماهیت طراحی امکان انتقال دقیق و/یا نیمه دقیق مواد را دارد. این تجهیز بسته به نیاز به صورت افقی، مایل و یا عمودی قابل نصب می باشد.

پکصا با داشتن سال ها تجربه در رابطه با طراحی و ساخت انواع اسکرو کانوایر و اسکرو فیدر، امکان ارائه تجهیزات سفارشی برای نیازهای خاص در صنایع مختلف را دارا می باشد. 

پارامتر های اصلی در انتخاب اسکرو کانوایر مناسب

نوع و شرایط ماده ورودی از جمله ماکزیمم اندازه ذرات و چگالی انباشته
ظرفیت انتقال مورد نیاز
طول و زاویه مسیر انتقال
شرایط طراحی مانند جنس دستگاه، شرایط ماده ورودی و دمای کاری
انواع اسکرو کانوایر/اسکرو فیدر