ایستگاه تخلیه (Dump Station)

ایستگاه تخلیه، برای اطمینان از محیطی تمیز و کنترل شده عاری از گرد و غبار طراحی شده است. این تجهیز با مکانیزم کنترل گرد و غبار یکپارچه و یک هاپر اجازه می دهد تا مواد فله خشک دریافت شده به وسیله یک سیستم انتقال پنوماتیک یا با سیستم گرانشی به فرآیند زیر دستی انتقال یابد. این تجهیزات برای دو نوع بار ورودی به صورت کیسه و جامبو حاوی پودرهای ریز، مواد گرانولی یا پِلِت مناسب هستند.
 
 
انواع ایستگاه تخلیه (Dump Station)