کیسه فیلتر کتانی (بافته) 

دمای کاری این الیاف 80 درجه سانتیگراد می باشد. کاربرد اصلی این الیاف در غبارگیرهای شیکری (تکانی) است که عمدتا در اتاق های تمیزکاری، جذب آلودگی هوا، صنایع چوب، محصولات معدنی، ساختمانی و سیمانی و سایر سیستم های انتقال هوایی کاربرد دارند. مقاومت این الیاف به مواد شیمیایی کم است و احتمال آتش گیری آنها بالاست. ولی این الیاف دارای مقاومت شیمیایی خوبی در محیط خشک و در شرایط محیطی معمولی هستند. کاربرد این الیاف در حضور اسیدهای معدنی و یا عوامل اکساینده توصیه نمی شود. از ویژگیهای مهم الیاف کتانی مقاومت عالی در برابر فرسایش ناشی از منعطف شدن و تخت شدن است. الیاف کتانی به علت دارا شدن بار الکتریکی تمایل بیشتری به جذب ذرات غبار دارند.