شیر پیلوت 

شیر پیلوت جهت تحریک شیرهای دیافراگمی اصلی مورد استفاده قرار میگیرد. مسیر تحریک پنوماتیک بصورت شلنگ پنوماتیک 6 یا 8 میلیتر میباشد. این شیرها با بدنه برنجی و سطح حفاظت IP65 تولید میشوند.