شیر پالس ضد انفجار (ATEX) 

پکصا ارائه دهنده انواع شیرهای مخصوص جهت محیطهای صنعتی با هوای حاوی گاز و یا غبار قابل انفجار یا اشتعال است. این تجهیزات مطابق با EU 94/9/EC ATEX تولید میشوند. تحریک این شیرها توسط شیرهای سولنوئیدی که در داخل پیلوت باکس با محافظت ATEX نصب شده اند صورت می پذیرد و فرمان از طریق شیلنگ پنوماتیک به شیر اصلی منتقل می شود. این سیستم با محافظت IP65 و نشان EXII2GD عرضه میشوند.
در نوع تحریک مستقیم از سولنوئید و اتصالات مخصوص استفاده میشوند تا امکان بکارگیری این شیرها در ZONE22 فراهم گردد.