دیدگاه و ارزش ها

دیدگاه پکصا

تبدیل شدن به پیشگامی جهانی در ارائه راه حل های صنعتی
 

ماموریت پکصا

ارائه راه حل ها و خدمات مناسب برای کمک به کسب و کار مشتریان با هدف پدید آوردن بهبود مشخص، پایدار و قابل توجه در عملکرد آنها.
 

ارزش های پکصا

هدف ما در پکصا ارائه محصولات با کیفیت و راه حل های قابل اعتماد برای مشتریان است. ما نسبت به کسانی که برای ما کار می کنند، شرکای کسب و کارمان و جوامعی که در آنها عمل کنیم احساس مسئولیت می کنیم و بنابراین ارزش هایی بنا نهاده ایم تا ما را در این مسیر هدایت کنند:

صداقت: پکصا به استانداردهای بالای اخلاق و صداقت متعهد بوده و به شفافیت در همه رفتارها و فرایندهای کسب و کار پایبند است.

 

همکاری: پکصا به تنوع و فرهنگ تیمی اعتقاد دارد. ما در پکصا آگاه هستیم که تنها از طریق دانش، مهارت و کار تیمی کارکنانمان می توانیم به بهترین تبدیل شویم. بنابراین، تمام تلاش خود را برای فراهم آوردن یک محیط دربردارنده همکاری و پشتیبانی به عمل می آوریم.
 

نوآوری: پکصا به ایجاد راه حل های نوآورانه و بهبود راه حل های پیشین باور دارد. ما برای ارائه راه حل های متمایز و فرایند های خلاقانه متناسب با نیازهای مشتریان، خود را به چالش می کشیم.
 

قابلیت اعتماد: پکصا به ساخت یک ارتباط قوی و دراز مدت با مشتریان خود پایبند است. ما در پکصا در دستیابی به این هدف تمام تلاش خود را جهت ارائه محصولات قابل اطمینان به عمل می آوریم و بالاترین سطح از احساس مسئولیت را در قبال اعمال خود بر عهده می گیریم.