صنایع دارویی و آرایشی

صنایع دارویی و آرایشی
صنعت داروسازی دارو ها یا مواد مخدر، دارای مجوز برای استفاده به عنوان دارو، را توسعه داده، تولید می کند، و بازاریابی می نماید.
انواع صنایع دارویی و آرایشی