کوره گرم و/یا خشک کن

پکصا کوره های عمودی و افقی گرم کن و/یا خشک کن برای کاربردهای مختلف طراحی کرده و می سازد. طراحی کوره های ما ترکیبی از فنون مهندسی به روز و همچنین فن آوری پیشرفته مشعل می باشد.
انواع کوره گرم و/یا خشک کن