عملیات سطحی

شرکت پکصا به منظور پاسخگویی به نیاز صنایع مختلف جهت محافظت از محصولات تولیدی و افزایش عمر بهره برداری آنها در شرایط محیطی خورنده راه حل های متعددی را عرضه می نماید. روش های متعددی جهت حفاظت مصالح فولادی مانند ورق ها، نیمرخ های ساختمانی، میلگردها و لوله ها در برابر خوردگی معرفی شده اند. اعمال پوشش حفاظتی متناسب با کاربرد آن محصول بنیان کلیه این روشها می باشد.
در این راستا خطوط پوشش دهی و محافظت محصولات به شح ذیل مطابق با نیاز صنایع قابل ارائه می باشد:

خط عایق گرم لوله

خط سمنت لاینینگ لوله

خط پوششدهی ورق

خط پوشش میلگرد و مقاطع ساختمانی

انواع عملیات سطحی