صنایع دارویی و آرایشی

صنایع دارویی و آرایشی
تجهیزاتی که برای صنایع دارویی و غذایی طراحی و ساخته می شود؛ بایستی الزامات و استانداردهای متنوعی را پوشش دهد. کلیه الزامات طبقه بندی شده در سندی با عنوان (URS) User Requirement Specifications تنظیم می شود که به عنوان ضمانت کارکرد تجهیزات در حد مطلوب و در محدوده نیازمندی مشتری، مطابق با استانداردها (مانند GMP، GLP و USP) و الزامات ایمنی است. پس از طراحی و ساخت تجهیز، مبحث کنترل کیفیت مطرح می شود که در صنعت دارویی و غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تهیه و مستند سازی صلاحیت های کیفی مانند: - صلاحیت طراحی - Design qualification (DQ) - تست پذیرش کارخانه - Factory Acceptance Test at the site of manufacturer (FAT) - تست پذیرش سایت - Site Acceptance Test at the site of user (SAT) - صلاحیت نصب - Installation Qualification (IQ) - صلاحیت اجرایی - Operational Qualification (OQ) - صلاحیت عملکرد - Performance Qualification (PQ) از جمله این صلاحیت هاست که هر تجهیز معتبر وشناخته شده ای باید احراز کند. شرکت پکصا با بهره گیری از دانش و تجربه تخصصی، تیم حرفه ای و تجهیزات پیشرفته قادر به طراحی و تولید دستگاه ها در کلاس دارویی و بهداشتی است. صنعت داروسازی دارو ها یا مواد مخدر، دارای مجوز برای استفاده به عنوان دارو، را توسعه داده، تولید می کند، و بازاریابی می نماید.
کاربردها در صنایع دارویی و آرایشی

محصولات مرتبط با صنایع دارویی و آرایشی

خطوط تولید مرتبط با صنایع دارویی و آرایشی