الیاف فیلتر 

جهت فیلتراسیون در محیط های گازی و یا مایعات طیف گسترده ای از پارچه ها وجود دارد. شرایط بهره برداری، ویژگیهای مکانیکی و مقاومت شیمیایی از مهمترین پارامترهایی هستند که در انتخاب پارچه فیلتر مناسب نقش دارند. جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف صنعتی و کاربرهای ویژه، مواد اولیه متعددی جهت تولید پارچه استفاده می گردد.
مهمترین عوامل در انتخاب پارچه مناسب شامل موارد ذیل می گردد:
  • نوع نخ در پارچه های بافته
  • استحکام مکانیکی و سایشی
  • مقاومت گرمایی
  • مقاومت در محیط اسیدی
  • مقاومت در محیط قلیایی
  • مقاومت در حضور عامل اکسیداسیون
پکصا تامین کننده طیف کامل پارچه فیلترهای صنعتی است. خلاصه ویژگیهای این الیاف در جدول ذیل آمده است.