تکمیل کاری سطح فیلتر 

جهت حصول پایداری در اندازه و ویژگیهای مکانیکی پارچه ها از روش های مختلف تکمیل کاری استفاده می گردد.  این عملیات ممکن است شامل اعمال سیلیکون بر روی پارچه جهت بهبود ویژگی جداشدن کیک غبار باشد. پارچه های با الیاف طبیعی مانند کتان و پشم در حین تولید معمولا مستغرق می شوند تا در حین بهره برداری دچار انقباض (آب رفتگی) و تغییر اندازه نشوند. انواع الیاف طبیعی و یا مصنوعی تحت فرآیندهای تکمیل کاری متنوعی مانند کلندر کردن (Calendering) با غلتک پرسی، سوزن زنی (Napping)، پرزسوزی (Singeing) با شعله، صیقل کردن (Glazing) در دمای بالا، اندود کردن (Coating) و مستغرق نمودن قرار می گیرند.
این فرآیندها باعث افزایش عمر پارچه فیلتر، افزایش پایداری ابعادی و تسهیل فرآیند تمیزکاری می گردد.
تکمیل کاری روش انجام نتایج کاربرد
کلندر کردن پرسکاری سنگین توسط غلتک تخت شدن و صاف شدن سطح افزایش عمر سطح پارچه               
افزایش پایداری ابعادی
ایجاد سطح فیلتراسیون یکنواخت
سوزن زنی خارج کردن پرزها و الیاف توسط المان های فلزی بلند شدن الیاف های سطحی افزایش سطح جذب کننده و ممانعت کننده پارچه
پرز سوزی عبور پارچه از روی شعله باز به منظور ذوب شدن الیاف آزاد موجود در سطح خارجی پارچه که باعث گیر کردن غبار می شوند زدودن الیاف آزاد روی سطح خارجی با صرف کمترین هزینه یکنواخت کردن سطح خارجی پارچه
 تسهیل جدا شدن کیک مواد                                                                
صیقل کردن پرسکاری سنگین پارچه توسط دو غلتک گرم که منجر به ذوب شدن الیاف آزاد سطح پارچه می شود چسبیدن الیاف به بدنه پارچه و صاف شدن کامل پارچه بهبود پایداری ابعادی
ایجاد سطح فیلتراسیون یکنواخت
اندود کردن مستغرق کردن در رزین های طبیعی و یا مصنوعی لغزنده شدن سطح پارچه افزایش دوام در دمای بالا
بهبود مقاومت شیمیایی جهت الیاف مختلف