صنایع غذایی و شیرینی پزی

صنایع غذایی و شیرینی پزی
فرآوری مواد غذایی شامل روش ها و تکنیک های مورد استفاده برای تبدیل مواد خام به مواد غذایی برای مصرف انسان است. فرآوری مواد غذایی اجزای تمیز، قابل برداشت و ذبح شده و قصابی شده را گرفته و از آنها برای تولید محصولات غذایی قابل عرضه در بازار استفاده می کند. راه های مختلفی برای تولید مواد غذایی وجود دارد.
کاربردها در صنایع غذایی و شیرینی پزی

خطوط تولید مرتبط با صنایع غذایی و شیرینی پزی