صنایع شیمیایی

صنایع شیمیایی
صنایع شیمیایی شرکت های تولید کننده مواد شیمیایی صنعتی را شامل می شود. در اقتصاد جهان مدرن، این صنعت مواد خام (نفت، گاز طبیعی، هوا، آب، فلزات و مواد معدنی) را به بیش از 70000 نوع محصول مختلف تبدیل می کند.
کاربردها در صنایع شیمیایی

خطوط تولید مرتبط با صنایع شیمیایی